Op voorraad = binnen 24 uur binnen
Officieel Volvo Penta Center
24/7 service beschikbaar
Wereldwijde bezorging
Hoge klanttevredenheid

Algemene voorwaarden voor Consumenten. Zakelijke klant? Bekijk de voorwaarden voor zakelijke klanten.

ALGEMENE WEBWINKELVOORWAARDEN 2020

Algemene Verkoopvoorwaarden van Mulder Motoren B.V. te Ridderkerk.

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de ondernemer: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die deze webwinkelvoorwaarden hanteert;
b. de consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst als bedoeld onder c aangaat met de ondernemer;
c. de overeenkomst: de koopovereenkomst gesloten op afstand waarbij de ondernemer zich verbindt een of meerdere roerende zaken te geven en de consument zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen.
d. het aanbod: de aanbieding van de ondernemer die strekt tot het sluiten van een overeenkomst als bedoeld onder c van dit artikel.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die hij sluit met de consument.
2.2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 3: Het aanbod
3.1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
3.2. De gebruikte afbeeldingen en foto’s geven zo veel als redelijkerwijs mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van het uiterlijk van de producten. Een product dat kleine afwijkingen vertoont van het uiterlijk op de afbeeldingen en foto’s van dat product beantwoordt ondanks dat aan de overeenkomst.

Artikel 4: Onjuistheden in verstrekte informatie
4.1. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens. Dit laat onverlet de plicht van de ondernemer om de consument te wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens als deze zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 5: Levertijd en risico-overgang
5.1. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de levertijd uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
5.2. De zaak is voor risico van de consument van de aflevering af.
5.3. Bij bezorging van zaken gaat het risico van de zaak over op het moment dat de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

Artikel 6: Betaling
6.1. Betaling wordt gedaan op een door de ondernemer aan te wijzen rekening.
6.2. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling als volgt plaats:
a. bij termijnbetaling: 50% van de totaal verschuldigde prijs bij het sluiten van de overeenkomst en 50% bij aflevering.
b. bij betaling achteraf: binnen 14 dagen na aflevering. Bij afzonderlijke levering van meerdere zaken uit eenzelfde bestelling vangt de betalingstermijn aan op de dag waarop aan de consument de laatste zaak is afgeleverd.

Artikel 7: Herroepingsrecht
7.1. De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (de “bedenktermijn”), tenzij het een zaak betreft waarvoor geen recht van ontbinding bestaat, zoals opgenomen in het derde lid van dit artikel.
7.2. De bedenktermijn gaat in:
a. op de dag na ontvangst van de zaak door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
b. bij afzonderlijke levering van meerdere zaken uit eenzelfde bestelling: op de dag waarop de consument de laatste zaak heeft ontvangen.
c. bij levering van een zaak die bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: op de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen.
d. bij een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen.
7.3. De consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van:
a. zaken die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument;
b. zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c. zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggegeven om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
d. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
e. alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
f. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
g. kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.

Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht
8.1. De consument oefent het herroepingsrecht uit door:
a. het door de ondernemer ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping ingevuld terug te sturen; of
b. een andere verklaring aan de ondernemer toe te sturen waaruit duidelijk blijkt dat hij wil herroepen.
8.2. De consument stuurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de herroepingsverklaring, de door hem ontvangen zaak terug of overhandigt deze aan de ondernemer of aan een persoon die door de ondernemer is gemachtigd om de zaak in ontvangst te nemen.
8.3. De consument draagt de rechtstreekse kosten van terugzending van de zaak.
8.4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Artikel 9: Verplichting tot terugbetaling door de ondernemer bij herroeping
9.1. De ondernemer betaalt de consument alle ontvangen betalingen terug, inclusief de eventuele leveringskosten, die door de ondernemer voor het geretourneerde product in rekening zijn gebracht.
9.2. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
9.3. De ondernemer dient de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de herroepingsverklaring, terug te betalen. De consument kan van de ondernemer geen terugbetaling verlangen zolang de zaak niet door de ondernemer is ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaak is teruggezonden. Dit geldt niet als de ondernemer aanbiedt de zaak zelf af te halen.
9.4. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.

Artikel 10: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktermijn
10.1. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wil behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en – als redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
10.2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

Artikel 11: Overmacht
11.1. Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
11.2. Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
12.1. Na aflevering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:
– niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de ondernemer;
– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

Artikel 13: Beantwoording zaak aan overeenkomst en garantie
13.1. De ondernemer staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik, voor zover dat is overeengekomen.
13.2. Openbaart zich binnen 6 maanden na aflevering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat de zaak bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat de zaak ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken van de zaak aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
13.3. De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, als:
– gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
– gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden.
13.4. De ondernemer is pas gehouden om uitvoering te geven aan de garantie als de consument aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14: Klachtplicht
14.1. De consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk of elektronisch bij de ondernemer heeft geklaagd.

Artikel 15: Niet-tijdige betaling
15.1. Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
15.2. Na het verstrijken van de betalingsdatum zendt de ondernemer aan de consument één betalingsherinnering, waarin de ondernemer vermeldt dat de consument de gelegenheid heeft alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en dat en welk bedrag aan incassokosten de consument verschuldigd zal zijn als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.
15.3. Over de betaling die niet tijdig is verricht, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
16.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
16.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van de consument neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERVAARDIGING EN LEVERING VAN METAALPRODUCTEN

1 maart 2020

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als ‘AVVLM’, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht op 1 maart 2020.

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunielid doet, op
alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een
en ander voor zover het Metaalunielid leverancier dan wel opdrachtnemer is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als leverancier. De
wederpartij wordt aangeduid als afnemer.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen leverancier en afnemer gesloten
overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Leverancier heeft het recht zijn aanbod te herroepen
tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
2.2. Als afnemer aan leverancier informatie verstrekt, mag leverancier uitgaan van de juistheid
en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting
en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief
reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden,
lossen en het verlenen van medewerking aan douaneformaliteiten.

Artikel 3: Geheimhouding
3.1. Alle door of uit naam van leverancier aan afnemer verstrekte informatie (zoals
aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in
welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door afnemer worden gebruikt voor
enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door afnemer niet openbaar worden
gemaakt of worden vermenigvuldigd.
3.3. Indien afnemer een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt,
is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete
kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.4. Afnemer moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen
een door leverancier gestelde termijn, naar keuze van leverancier, retourneren of
vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is afnemer aan leverancier een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van leverancier die niet
direct betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als afnemer aan leverancier informatie verstrekt, mag leverancier bij de uitvoering van de
overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3. Afnemer vrijwaart leverancier voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het
gebruik van door of namens afnemer verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen,
ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. Afnemer zal alle door
leverancier te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze
aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd
5.1. Een opgegeven levertijd is indicatief.
5.2. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details
overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde
tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van leverancier, de overeengekomen
(termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht is voldaan.
5.3. Als er sprake is van:
a. andere omstandigheden dan leverancier bekend waren toen hij de levertijd opgaf, wordt
de levertijd verlengd met de tijd die leverancier, met in achtneming van zijn planning,
nodig heeft om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die leverancier, met inachtneming van
zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en
om het meerwerk te verrichten;
c. opschorting van verplichtingen door leverancier wordt de levertijd verlengd met de tijd die
hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren
nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.
Behoudens tegenbewijs door afnemer wordt de duur van de verlenging van de levertijd
vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en
met c bedoeld.
5.4 Afnemer is gehouden alle kosten die leverancier maakt of schade die leverancier lijdt als
gevolg van een vertraging in de levertijd, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
5.5 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer in geen geval recht op schadevergoeding of
ontbinding. Afnemer vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden als
gevolg van overschrijding van de levertijd.

Artikel 6: Matrijzen, modellen, modelplaten, gereedschappen etc.
6.1. Als leverancier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst matrijzen,
modelplaten, gereedschappen en dergelijke maakt, zijn, worden en blijven deze eigendom
van leverancier, ook wanneer afnemer deze geheel of gedeeltelijk heeft betaald. Deze
hulpmiddelen worden door leverancier gedurende een periode van maximaal één jaar na
de laatste order voor rekening en risico van afnemer bewaard.
6.2. Matrijzen, modellen, modelplaten, gereedschappen en dergelijke die door de afnemer aan
leverancier ter beschikking zijn gesteld, worden door leverancier gedurende een periode
van maximaal één jaar na de laatste order voor rekening en risico van afnemer bewaard.
Als afnemer na het verstrijken van de in hiervoor genoemde periode niet om teruggave
van zijn zaken heeft gevraagd en ook niet binnen een maand na schriftelijk verzoek van
leverancier deze zaken heeft opgehaald, dan heeft leverancier het recht om vrij over
voornoemde zaken te beschikken.
6.3. De kosten van verandering, vernieuwing en/of van herstel na slijtage van in opdracht
gemaakte matrijzen, modellen, modelplaten, gereedschappen en dergelijke zijn voor
rekening van afnemer.

Artikel 7: Aantallen
Afwijkingen naar boven en naar beneden tot 10% van het overeengekomen aantal zaken
zijn toegestaan. Dit geldt echter alleen in die gevallen waarbij zaken niet per stuk worden
geleverd, maar op basis van een andere eenheid, zoals bijvoorbeeld gewicht. Afnemer is
gehouden om de binnen de in de eerste zin genoemde marges geleverde aantallen af te
nemen en (naar rato) te betalen.

Artikel 8: Levering en risico-overgang
8.1. Levering vindt plaats op het moment dat leverancier de zaak op zijn bedrijfslocatie ter
beschikking stelt aan afnemer en aan afnemer heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter
beschikking staat. Afnemer draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak
voor opslag, laden, transport en lossen.
8.2. Afnemer en leverancier kunnen overeenkomen dat leverancier voor het transport zorgt.
Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op
afnemer. Afnemer kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
8.3. Als sprake is van inruil en afnemer in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te
ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij afnemer tot het
moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van leverancier. Als afnemer de in te ruilen
zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd
gesloten, kan leverancier de overeenkomst ontbinden.

Artikel 9: Prijswijziging
Leverancier mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het
sluiten van de overeenkomst, aan afnemer doorberekenen. Afnemer is gehouden de
prijsstijging op eerste verzoek van leverancier te voldoen.

Artikel 10: Overmacht
10.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan leverancier niet worden
toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door leverancier
ingeschakelde derden zoals (toe)leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of
andere partijen waarvan leverancier afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit,
verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren
gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
10.3. Leverancier heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door
overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens afnemer na te komen. Als de
overmachtsituatie is vervallen, komt leverancier zijn verplichtingen na zodra zijn planning
het toelaat.
10.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel
de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is leverancier
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Afnemer is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door
leverancier.
10.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting
of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 11: Meerwerk
11.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
11.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het
moment dat het meerwerk wordt verricht. Afnemer is gehouden de prijs van het meerwerk
op eerste verzoek van leverancier te voldoen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is leverancier gehouden zijn contractuele
verplichtingen, met inachtneming van artikel 13, alsnog na te komen.
12.2. De verplichting van leverancier tot het vergoeden van schade op grond van welke
grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen leverancier uit hoofde van een door of
ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting
is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering
wordt uitbetaald.
12.3. Als leverancier om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de
verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale
overeengekomen prijs (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of
deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de
totale overeengekomen prijs van dat onderdeel of die deellevering. In geval van
duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal
15% (exclusief btw) van de totale overeengekomen prijs over de laatste twaalf maanden
voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
12.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade,
productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of
tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet
leidinggevende ondergeschikten van leverancier.
Afnemer kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
12.5. Leverancier is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens afnemer
aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
12.6. Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan
een derde is geleverd en waarvan de door leverancier geleverde producten of materialen
onderdeel uit maken. Afnemer is gehouden alle voor leverancier in dit verband geleden
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 13: Garantie en overige aanspraken
13.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat leverancier voor een periode van zes
maanden na (op)levering in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak, zoals in de
volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.
13.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit
artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende
garantievoorwaarden.
13.3. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, zal leverancier binnen redelijke termijn
de keuze maken of hij de geleverde zaak herstelt, vervangt of afnemer crediteert voor een
evenredig deel van de overeengekomen prijs. Kiest leverancier voor herstel of vervanging,
bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeenkomst (mede)
uit het bewerken van door afnemer aangeleverd materiaal, dan dient afnemer voor eigen
rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
13.4. Onderdelen of materialen die door leverancier worden hersteld of vervangen, moeten door
afnemer aan hem worden toegezonden.
13.5. Voor rekening van afnemer komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
13.6. Afnemer moet leverancier in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te
herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
13.7. Leverancier is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als afnemer aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan.
13.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
− normale slijtage;
− onoordeelkundig gebruik;
− niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
− installatie, montage, wijziging of reparatie door afnemer of door derden;
− gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door
afnemer;
− gebreken aan of ongeschiktheid van door afnemer gebruikte materialen of
hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
− geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
− onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
13.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij
eventuele aanspraken van afnemer op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke
andere grondslag ook.

Artikel 14: Klachtplicht
14.1. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet
binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken schriftelijk bij leverancier heeft geklaagd.
14.2. Afnemer moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de
betalingstermijn schriftelijk bij leverancier hebben ingediend. Als de betalingstermijn
langer is dan dertig dagen, moet afnemer uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum
schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 15: Niet afgenomen zaken
15.1. Afnemer is verplicht na afloop van de levertijd de zaak of zaken die onderwerp is of zijn
van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
15.2. Afnemer dient kosteloos alle medewerking te verlenen om leverancier tot aflevering in
staat te stellen.
15.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van afnemer opgeslagen.
15.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is afnemer, nadat leverancier
hem in gebreke heeft gesteld, aan leverancier per overtreding een boete verschuldigd van
€ 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 16: Betaling
16.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van leverancier of op een door
leverancier aan te wijzen rekening.
16.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
16.3. Als afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van
betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van leverancier
om inbetalinggeving.
16.4. Het recht van afnemer om zijn vorderingen op leverancier te verrekenen of om de
nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van
surseance van betaling of faillissement van leverancier of de wettelijke schuldsanering op
leverancier van toepassing is.
16.5. Ongeacht of leverancier de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles
wat afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn
onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het faillissement of de surseance van betaling van afnemer is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;
d. afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke
schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
16.6. Afnemer is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die
geldsom aan leverancier verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is
overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop afnemer de
geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen
is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per
jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt
een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar
wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar
verschuldigde rente.
16.7. Leverancier is bevoegd zijn schulden aan afnemer te verrekenen met vorderingen van aan
leverancier gelieerde ondernemingen op afnemer. Daarnaast is leverancier bevoegd zijn
vorderingen op afnemer te verrekenen met schulden die aan leverancier gelieerde
ondernemingen hebben aan afnemer. Verder is leverancier bevoegd zijn schulden aan
afnemer te verrekenen met vorderingen op aan afnemer gelieerde ondernemingen. Onder
gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde
groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.
16.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is afnemer aan leverancier alle
buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn
dan uit bovenstaande berekening volgt.
16.9. Als leverancier in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt
gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor
rekening van afnemer.

Artikel 17: Zekerheden
17.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is afnemer verplicht op eerste verzoek
van leverancier, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als
afnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Leverancier heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
afnemer te verhalen.
17.2. Leverancier blijft eigenaar van geleverde zaken zolang afnemer:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met leverancier;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
17.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag afnemer deze buiten
zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft
goederenrechtelijke werking.
17.4. Nadat leverancier zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde
zaken terughalen. Afnemer zal daartoe alle medewerking verlenen.
17.5. Als afnemer, nadat de zaken conform de overeenkomst door leverancier aan hem zijn
geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten
aanzien van deze zaken als afnemer zijn verplichtingen uit een later gesloten
overeenkomst niet nakomt.
17.6. Leverancier heeft op alle zaken die hij van afnemer uit welke hoofde ook onder zich heeft
of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op afnemer heeft of mocht krijgen een
pandrecht en een retentierecht.

Artikel 18: Rechten van intellectuele eigendom
18.1. Leverancier wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in
het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen.
Leverancier heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
18.2. Leverancier draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele
eigendomsrechten over aan afnemer.
18.3. Indien de door leverancier te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van
computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan afnemer overgedragen. Afnemer
verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de
zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de
computerprogrammatuur. Het is afnemer niet toegestaan om de licentie over te dragen of
om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door afnemer aan een derde, gaat
de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.
18.4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt als gevolg van een inbreuk
op intellectuele eigendomsrechten van derden. Afnemer vrijwaart leverancier voor elke
aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 19: Overdracht van rechten of verplichtingen
Afnemer kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene
voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Dit beding heeft
goederenrechtelijke werking.

Artikel 20: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
20.1 Afnemer is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij leverancier
daarmee instemt. Bij instemming van leverancier, is afnemer aan leverancier een direct
opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de
besparingen die voor leverancier uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt
minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
20.2 Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door leverancier te maken kosten
(regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op
de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die leverancier naar verwachting voor de
uitvoering van de overeenkomst zou hebben gemaakt.

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
21.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
21.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van leverancier
neemt kennis van geschillen. Leverancier mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de
wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Over Mulder Motoren

Als Volvo Penta dealer zijn wij al meer dan 50 jaar actief in de particuliere sector, maar richten ons ook op de zakelijke partijen. Mulder Motoren BV is actief in de segmenten pleziervaart, bedrijfsvaart en de industrie. Lees meer over Mulder Motoren.

Contactgegevens

Boelewerf 6
2987 VD Ridderkerk
Zuid Holland, Nederland

+31 (0)180 41 54 45
info@muldermotoren.nl